Reklamační řád

Stáhnout reklamační protokol  Stáhnout reklamační protokol  

Reklamované zboží můžete BEZPLATNĚ zaslat zpět prostřednictvím kteréhokoliv výdejního místa ZÁSILKOVNY.
Postup je velice jednoduchý:

 • správně zabalený balíček (uvnitř s reklamačním protokolem) odnesete na kterékoliv výdejní místo Zásilkovny,
 • obsluze nahlašte kód: 983 263 31 (platnost kódu je do 31.12.2023),
 • nechejte si vystavit potvrzení o předání zásilky (na potvrzení prosím nezapomeňte, je to důkaz o odeslání) a je hotovo.

Popřípadě zásilku zašlete na adresu:
Gold Hair s.r.o.
Karasova 1130/23
709 00 Ostrava

Certifikace pravni kvality

 

Reklamační řád pro spotřebitele

Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu Gold Hair od naší společnosti:

Gold Hair s.r.o., se sídlem Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 04799241

DIČ: CZ04799241                                      

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65202

adresa pro doručování: Gold Hair s.r.o., se sídlem Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefonní číslo: 734 127 332

kontaktní e-mail: info@goldhair.cz

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Neodpovídáme za vady, které se na zboží vyskytnou až po jeho převzetí.

Dále odpovídáme za to, že zboží vedle ujednaných vlastností:

 • je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

V případě zakoupení vlasů se naše záruční doba se vztahuje i na cuchání vlasů. Pokud u vás dochází k cuchání zakoupených vlasů, je třeba produkt neprodleně reklamovat. Nad rámec zákonné doby pro spotřebitele pro vytknutí vady neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. V případě objednávky vlasů prosíme o kontrolu kvality (struktury, barvy, délky, vlnitosti) ihned po převzetí, tyto vlastnosti zboží nemohou být předmětem reklamace. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele.

 

2. V jaké době jde vadu vytknout?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumente ch přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. Vezměte na vědomí, že vlasy mají omezenou životnost vyplývající z jejich povahy. 

2.3. Zároveň Vás upozorňujeme, že životnost jednotlivých produktů při každodenním užívání klesá. To platí především v případě zakoupení indických vlasů, jejichž životnost zpravidla nedosahuje životnosti dvou let. Životnost jednotlivých produktů je nicméně závislá i na dodržování doporučené péče o prodloužené vlasy, kterou naleznete v detailu produktu, popř. informační sekci na našich stránkách. Důrazně vám tedy doporučujeme se našich instrukcí o péči o prodloužené vlasy držet.

2.4. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174. Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám naleží některé z následujících práv (jednotlivá práva však nelze kombinovat):

a) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

 • jsme vady odmítli odstranit nebo jsme je neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);
 • vada je podstatným porušením smlouvy;
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

b) Výměna zboží

Výměnu zboží v důsledku existence vady při převzetí zboží můžete požadovat vždy, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných obtíží pro kupujícího.

c) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, případně, že oprava je nepřiměřeně nákladná, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, jsme oprávněni vás informovat o odmítnutí opravy. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

d) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • pokud jsme vady odmítli odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího; nebo
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • vada je podstatným porušením smlouvy; nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího; nebo
 • vada byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena námi nebo na naši odpovědnost; případně byla-li vada způsobena v důsledku nedostatku v návodu, který jsme vám spolu se zbožím poskytli

Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.

3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) jste použili věc ještě před objevením vady;

c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním – v případě vlasů může docházet například k vlnění, točení, u odbarvovaných odstínů ulamování a třepení konců, ztrátě původního lesku a barvy; nebo
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali; nebo
 • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

 

5. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vadu vlasů:

Pokud jste zakoupili vlasy, uplatní se přednostně tato ustanovení:

5.1. V případě zakoupení vlasů se naše záruční doba vztahuje i na cuchání vlasů. Pokud u vás dochází k cuchání zakoupených vlasů, je třeba produkt neprodleně reklamovat.

5.2. V případě objednávky vlasů prosíme o kontrolu kvality (struktury, barvy, délky, vlnitosti) ihned po převzetí, tyto vlastnosti zboží nemohou být předmětem reklamace.

5.3. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. Vezměte na vědomí, že vlasy mají omezenou životnost vyplývající z jejich povahy.

5.4. Upozorňujeme Vás, že životnost jednotlivých produktů při každodenním užívání klesá. To platí především v případě zakoupení indických vlasů, jejichž životnost zpravidla nedosahuje životnosti dvou let. Životnost jednotlivých produktů je nicméně závislá i na dodržování doporučené péče o prodloužené vlasy, kterou naleznete v detailu produktu, popř. informační sekci na našich stránkách. Důrazně vám tedy doporučujeme se našich instrukcí o péči o prodloužené vlasy držet.

5.5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním – v případě vlasů může docházet například k vlnění, točení, ztrátě původního lesku a barvy.

5.5. O vadu zboží – vlasů se nejedná zejména v případě, že:

 • vlasy jste chemicky upravili – barvením, melírováním či jinou chemickou úpravou vlasů;
 • vlasy jsou vámi ustřižené či jinak technologicky upravené;
 • došlo ke změně původního tvaru nebo barvy vlasů působením různých vnějších jevů (např. mytím, česáním, žehlením apod.);
 • použili jste nesprávný postup při péči o vlasy, který je v rozporu s námi doporučenou péčí;
 • došlo k poškození vlasů neodbornou manipulací nebo úpravě vlasů třetí stranou;
 • není vlasům věnována náležitá péče a tím dochází k běžnému vysušování;
 • u odbarvovaných vlasů dochází ulamování konců;
 • dochází k vypadávání a vyčesávání vlasů ze spojů (vlivem nevhodné aplikace).

 

6. Jak postupovat při reklamaci?

6.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci (vadu zboží) u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Po uplatnění reklamace je kupující povinen vadné zboží prodávajícímu obratem zaslat či osobně doručit; tím se rozumí, že kupující musí vadné zboží odeslat či osobně doručit prodávajícímu ve lhůtě několika dnů (nejlépe do 7 dnů).

6.2. Reklamace přijímáme v našem sídle.

Pokud máte zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my nebo na místě k vám bližším.

6.3. Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o slevu z kupní ceny, výměnu zboží, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • V některých případech není nutné, abyste nám zasílali vadné zboží zpět, je-li možné vadu prokázat jiným způsobem (např. prostřednictvím fotografie či videa, z nichž bude tvrzená vada zboží seznatelná). V případě, že budete žádat vrácení peněz (odstoupení od smlouvy), musí být vadné zboží vráceno vždy (nebude-li v konkrétním případě sjednáno mezi vámi a námi jinak).

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

6.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

6.5. Při uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.6. Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě nedohodne na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás budeme v této lhůtě informovat.

6.7. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

6.8. Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.9. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 06.01.2023 .

 

 

 

Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu Gold Hair od naší společnosti:

Gold Hair s.r.o., se sídlem Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 04799241

DIČ: CZ04799241                                      

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65202

adresa pro doručování: Gold Hair s.r.o., se sídlem

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefonní číslo: 734 127 332

kontaktní e-mail: info@goldhair.cz

 

1. Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Dále odpovídáme, že zboží vedle ujednaných vlastností:

 • je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

1.2. Pokud u vás dochází k cuchání zakoupených vlasů, je třeba produkt neprodleně reklamovat.

1.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. V případě objednávky vlasů prosíme o kontrolu kvality (struktury, barvy, délky, vlnitosti) ihned po převzetí, tyto vlastnosti zboží nemohou být předmětem reklamace.

1.4. Upozorňujeme Vás, že životnost jednotlivých produktů při každodenním užívání klesá. To platí především v případě zakoupení indických vlasů, jejichž životnost zpravidla nedosahuje životnosti dvou let. Životnost jednotlivých produktů je nicméně závislá i na dodržování doporučené péče o prodloužené vlasy, kterou naleznete v detailu produktu, popř. informační sekci na našich stránkách. Důrazně vám tedy doporučujeme se našich instrukcí o péči o prodloužené vlasy držet.

 

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) odstranění vady opravou věci;

c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

d) odstoupení od smlouvy.

2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a) odstranění vady; nebo

b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) kupující použil věc ještě před objevením vady;

c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním – v případě vlasů může docházet například k vlnění, točení, ztrátě původního lesku a barvy;
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

3.3. V případě nákupu vlasů nelze práva z vadného plnění uplatnit, pokud:

 • jsou vlasy ze strany kupujícího chemicky upravené (barvené, melírované či jiná chemická úprava vlasů), ustřižené či jinak technologicky upravené;
 • došlo působením různých vnějších jevů (např. mytím, česáním, žehlením apod.) ke změně původního tvaru nebo barvy vlasů;
 • kupující použil nesprávný postup při údržbě vlasů, který je v rozporu s námi doporučenou péčí;
 • došlo k poškození vlasů neodbornou manipulací nebo úpravě vlasů třetí stranou;
 • není vlasům věnována náležitá péče a tím dochází k běžnému vysušování;
 • dochází k vypadávání a vyčesávání vlasů ze spojů (vlivem nevhodné aplikace).

Kupující bere na vědomí, že u blond odstínů (60, 163 a platina) je možné rychlejší opotřebení – především vysušení vlasů a roztřepení konečků, které nemůže být předmětem reklamace. Práva z vadného plnění taktéž nelze uplatnit v případě poškození spojů vlasů z důvodu používání šamponů potlačující žluté tóny.

 

4. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vadu vlasů:

Pokud jste zakoupili vlasy, uplatní se přednostně tato ustanovení:

4.1. Pokud u vás dochází k cuchání zakoupených vlasů, je třeba produkt neprodleně reklamovat.

4.2. V případě objednávky vlasů prosíme o kontrolu kvality (struktury, barvy, délky, vlnitosti) ihned po převzetí, tyto vlastnosti zboží nemohou být předmětem reklamace.

4.3. Upozorňujeme Vás, že životnost jednotlivých produktů při každodenním užívání klesá. To platí především v případě zakoupení indických vlasů, jejichž životnost zpravidla nedosahuje životnosti dvou let. Životnost jednotlivých produktů je nicméně závislá i na dodržování doporučené péče o prodloužené vlasy, kterou naleznete v detailu produktu, popř. informační sekci na našich stránkách. Důrazně vám tedy doporučujeme se našich instrukcí o péči o prodloužené vlasy držet.

4.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním – v případě vlasů může docházet například k vlnění, točení, ztrátě původního lesku a barvy.

4.5. O vadu zboží – vlasů se nejedná zejména v případě, že:

 • jsou vlasy ze strany kupujícího chemicky upravené (barvené, melírované či jiná chemická úprava vlasů.), ustřižené či jinak technologicky upravené;
 • došlo působením různých vnějších jevů (např. mytím, česáním, žehlením apod.) ke změně původního tvaru nebo barvy vlasů;
 • kupující použil nesprávný postup při údržbě vlasů, který je v rozporu s námi doporučenou péčí;
 • došlo k poškození vlasů neodbornou manipulací nebo úpravě vlasů třetí stranou;
 • není vlasům věnována náležitá péče a tím dochází k běžnému vysušování;
 • dochází k vypadávání a vyčesávání vlasů ze spojů (vlivem nevhodné aplikace).

Kupující bere na vědomí, že u blond odstínů (60, 163 a platina) je možné rychlejší opotřebení – především vysušení vlasů a roztřepení konečků, které nemůže být předmětem reklamace. Práva z vadného plnění taktéž nelze uplatnit v případě poškození spojů vlasů z důvodu používání šamponů potlačující žluté tóny.

 

5. Postup při reklamaci

5.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

5.2. Závazný postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
 • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

5.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

5.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 23.01.2023.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti. Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky a reklamy tak, aby maximálně vyhovovaly Vašim představám. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies.

Více informací